Aplikuj

Projekt „Design to dobre dla MŚP” skierowany do producentów mebli

 

 Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, jako Grantbiorca w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB” Pilotaż Granty na dizajn , w ramach projektu pn.: Design to dobre dla MSP” – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych”, ogłasza nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży meblarskiej, mających siedzibę w RP, które zajmują się seryjną produkcją mebli, a które do dnia zawarcia umowy ze stowarzyszeniem nie zatrudniały oraz nie korzystały wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta oraz posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 10 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej we wdrażaniu wzornictwa a tym samym tworzeniu marki własnej poprzez:

 1. Przeprowadzenie analizy potencjału wzornictwa w firmie oraz personalny dobór projektantów: skrócony audyt wzorniczy: analiza technologiczna, w tym parku maszynowego, zasobów kadrowych; trendów, konkurencji, obecnych oraz potencjalnych klientów.
 2. Usługę zaprojektowania mebli, w tym: opracowanie 3. koncepcji, wybór i rozwój koncepcji, nadzór autorski nad wdrożeniem.
 3. Usługę innowacji nietechnologicznej, w tym: opracowanie strategii komunikacji w tym umiędzynarodowienia.
 4. Wyjazd na targi (zostanie zaprojektowane oraz wyprodukowane modułowe stoisko wystawiennicze dla wszystkich uczestników projektu tj. 10 firm).

Każdy uczestnik projektu, tj. firma  z branży meblarskiej będzie miała zapewniona opiekę w postaci Design Managera.

Dla każdej firmy zostanie dobrany projektant, który zrealizuje, we współpracy z przedsiębiorstwem oraz na podstawie opracowanego briefu projektowego, projekt mebli.

 

Warunki udziału w projekcie

O udział w projekcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Jest MŚP według kryteriów określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 2. Jest przedsiębiorcą niebędącym w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 3. Nie jest powiązany ze Stowarzyszeniem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia lub osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia czynności związanych z realizacją usług w ramach projektu, osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1)   Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)   posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)   Pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze przedsiębiorcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 1. Nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
 2. Posiada dostępny limit pomocy de minmis, o której mowa w pkt. 4, tj. 158 355 PLN.
 3. Działa w branży meblarskiej (według pkd), zajmuje się seryjną produkcją mebli, a do dnia zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem nie zatrudniał oraz nie korzystał wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukował kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta oraz posiada własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.
 4. Nie bierze udziału w procesie rekrutacyjnym dla Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB” Pilotaż Granty na dizajn, w ramach innego projektu.

Wysokość wsparcia:

Przedsiębiorca otrzyma wsparcie w wysokości 85% wartości wydatków poniesionych na realizację działań.

15% wkładu własnego przedsiębiorca wniesie po podpisaniu umowy na realizację projektu, jest to niecałe 28 000 zł, rozłożone na 3 transze.

UWAGA: wykonanie prototypu nie podlega dofinansowaniu i Przedsiębiorca zobowiązany jest wykonać etap prototypowania na własny koszt.

Kryteria wyboru wniosków:

 1. Ocena formalna:

przesłanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem wymaganych załączników w określonym w ogłoszeniu terminie.

Nie przewiduje się uzupełnienia formalnego wniosku na etapie oceny formalnej.

 1. Ocena merytoryczna:

Ocena merytoryczna będzie dokonywana niezależnie przez 2 członków Rady Merytorycznej Projektu.

Ocenie merytorycznej będą poddane dwa obszary:

 • POTENCJAŁ PRODUKCYJNY I MOŻLIWOŚCI WDROŻENIOWE (maksymalna łączna liczba punktów od 2 oceniających – 20)
 • STRATEGIA ROZWOJU FIRMY (maksymalna liczba punktów – (maksymalna łączna liczba punktów od 2 oceniających – 20)

Do dofinansowania rekomendowane będą wnioski o największej liczbie punktów przy założeniu, że w każdym ocenianym zakresie uzyskają min. 5 punktów. Łącznie od dwóch oceniających.

Wnioskodawca nie ma prawa do odwołania się od przyznanej oceny merytorycznej wniosku.

W procesie oceny merytorycznej nie przewiduje się możliwości uzupełnienia wniosku przez przedsiębiorstwo.

W terminie 10 dni od zakończenia naboru opublikowana zostanie lista przedsiębiorców rekomendowanych do udziału  projekcie.

Przewiduje się listę rezerwową. W przypadku gdy pomimo zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie, w przewidzianym terminie nie wpłynie oryginał wniosku, do udziału w projekcie zaproszone zostanie przedsiębiorstwo z listy rezerwowej – według liczby punktów otrzymanych w procesie oceny merytorycznej wniosku.

Termin naboru:

Wnioski należy zgłaszać w terminie od 05.06.2018 do 30.08.2018r (rekrutacja przedłużona).

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć listownie na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej – skan wniosku podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa wraz z załącznikami, wysłany na adres designtodobre@wpwim.pl.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, przedsiębiorcy będą zobowiązani do dostarczenia oryginału wniosku w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji na adres:

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur

ul. Jagiellońska 91a / pok. 6

10-356 Olsztyn

 

Informacje dodatkowe

 1. Przed podpisaniem umowy z Przedsiębiorcą Stowarzyszenie dokona weryfikacji poprawności i prawdziwości danych złożonych przez przedsiębiorcę w oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP.
 2. Pomoc finansowa udzielona Przedsiębiorcy w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu stanowi dla Przedsiębiorcy pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem.
 3. Stowarzyszenie zobowiązuje się do wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń o udzielonej przez niego pomocy de minimis oraz ich aktualizacji zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2015 poz. 1983, z późn. zm.).

Osobami kontaktowymi przy projekcie są:

Małgorzata Adamus
Prezes Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur
kom. 735 389 215
e-mail: m.adamus@wpwim.pl

Biuro projektu:

ul. Jagiellońska 91a /pok. 6
10- 356 Olsztyn

 Dokumenty aplikacyjne:

Projekt „Design to dobre dla MŚP” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu to prawie 2,5 mln złotych.


Projekt i realizacja: AHOJ Kampanie
Skip to content